Priser

Generelt om omkostninger

Det fins flere ordninger som gjør at du ikke alltid behøver å betale alle saksomkostningene dine selv.

Fri rettshjelp

Vi vil alltid undersøke om arbeidet med saken kan dekkes av det offentlige under reglene om fri rettshjelp.

Forsikring

Mange har en rettshjelpsforsikring knyttet til en av sine øvrige forsikringer. Har du en forsikring som dekker tvisten, skal du bare betale en egenandel. 

Egenandelen består normalt av en grunndel og en prosentandel av det overskytende del.

Timepriser, NOK

Privatklienter: Fra kr 1562,- til kr 2 000
Næringsdrivende: Fra 1.562 til 2 187,-                                                           alle priser inkludert m.v.a.

 

Prisene gjelder ikke der hvor det er inngått spesielle samarbeidsavtaler.

Dersom oppdraget er omfattet av fri rettshjelp, vil statens satser bli benyttet.

Salæret beregnes etter anvendt tid. Sakens kompleksitet, advokatens/advokatfullmektigens erfaring og spesialkompetanse er med på å bestemme timeprisen. Bakgrunnen for skillet mellom privatklienter og næringsdrivende er at næringsdrivende normalt får fradrag for mva. og kan utgiftsføre kostnadene.

Vi følger Advokatforeningens generelle regler om salærfastsettelse.

 


Rabatterte priser


Advokat Kjell-Ove Engeseth er samarbeids-advokat med Huseiernes Landsforbund. Som følge av vårt samarbeid med forbundet gis klienter som er medlemmer i forbundet rabattert timepris i saker som gjelder fast eiendom. Vi anbefaler medlemskap i Huseiernes Landsforbund.

Motpartens ansvar

Det kan være grunnlag for å kreve at motparten dekker dine utgifter i saken.

Begrensning av kostnadene

Det vil alltid være en risiko for at du blir ansvarlig for (deler av) saksomkostningene. Vi vil derfor råde deg til å gjøre det du kan for å holde kostnadene nede. 

Her er noen råd:

• Ta med relevante dokumenter i saken til første møte med advokaten.

• Forbered din presentasjon av saken for advokaten. Sørg for at saksopplysningene er mest mulig komplette. Også det som ikke taler til din fordel i saken, må det opplyses om. Skill mellom hva som er relevant for saken og ikke.

• Systematiser informasjonen og dokumentasjonen. Sett for eksempel opp en liste i kronologisk rekkefølge over de viktigste hendelsene i saken. Du kan også lage en liste over navn, adresser, telefonnumre osv. til kontaktpersoner i saken. Lag gjerne en perm med skilleark med kopier av de relevante dokumentene i saken.

• Innhent dokumentasjon i saken selv, for eksempel fra offentlige myndigheter, tingslysingskontoret eller lignende.
Vi vil fortløpende gi deg råd om hva du selv kan bidra med for å begrense kostnadene i saken.

Vi har som mål at våre klienter skal være fornøyd med kvaliteten på våre tjenester, vår service og omkostningene.